Tori_Youkai

Tori Youkai is the name, Yuri(GL) keeps me sane. Digital anime artist going by PST